Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies i enlighet med vår Policy för cookies

FAQ - Vanliga frågor

Välj vilket ämne du vill ha information om:

 • Friend of the Sea-projektet
  •  Friend of the Sea är en ideell icke-statlig internationell organisation (NGO). Friend of the Sea förvaltar Friend of the Sea-systemet för certifiering av produkter från hållbara fiskerier och vattenbruk. Det är det enda internationella programmet som, med samma godkännandestämpel, potentiellt kan certifiera både vildfångade och odlade produkter efter revision av ett tredje-parts-ackrediterat certifieringsorgan. Flera företag och fiskerier över hela världen förlitar sig på Friend of the Sea för att bedöma sitt eget fiskeri eller vattenbruk och verifiera om ursprunget av deras produkter är i överensstämmelse med Friend of the Sea-hållbarhetskriterier.

  •  Friend of the Sea grundades 2006 av Paolo Bray, europeisk chef för Dolphin-Safe-projektet hos Earth Island Institute (www.dolphinsafetuna.org, www.earthisland.org), ett projekt som minskade delfindödligheten inom tonfiskindustrin och räddar uppskattningsvis 100 000 delfiner varje år. Friend of the Sea-kraven på företag i tonfiskindustrin består bland annat av Dolphin-Safe-godkännandet utfärdat av Earth Island Institute. Dessutom är några av direktörerna i Earth Island Institute medlemmar i det rådgivande organet hos Friend of the Sea.

  •  Friend of the Sea har en slimmad struktur för att undvika belastning med administrativa kostnader. Det nyttjar ny kommunikationsteknik för att påskynda projektutveckling och minska resekostnader och CO2-utsläpp.
   Dr Franco Bray, en viktig konsult inom livsmedelstekniken, är presidenten för Friend of the Sea.
   Paolo Bray, Francos son, är direktören.
   Det rådgivande organet för Friend of the Sea består av frivilliga medlemmar från olika geografiska regioner, i huvudsak engagerade i ideella, icke-statliga miljöorganisationer: Heinzpeter Studer (Schweiz, Fair-fish); David Phillips och Mark Berman (USA, Earth Island Institute); Reed MacFarland (Storbritannien, konsult inom fiskeriprodukter); Ravi Gauthman (Indien, Triton Consultants).
   En oberoende, extern teknisk kommitté bestående av intressenter från hela världen, kan föreslå ändringar av kriterierna och rösta fram ändringar med majoritetsomröstning.

  •  Initiativet var i ett tidigt skede privatfinansierat av Paolo Bray och erhöll begränsade medel från EU:s FOP Interreg. Det är nu helt och hållet finansierat av royalty för användandet av Friend of the Sea-logotypen och sporadisk sponsring strikt hänförbart till enskilda marknadsföringsevenemang

  • Kriterierna fastställdes ursprungligen av rådgivande organet hos Friend of the Sea efter samråd med stora ideella, icke-statliga organisationer och intressenternas åsikter. Sedan 2008 har ändringar och integrationer av kriterierna endast kunnat göras av den oberoende tekniska kommittén (TC). Den tekniska kommittén (TC) består av mer än 30 personer som representerar samtliga intressenter (icke-statliga organisationer, forskningsinstitut, producenter, distributörer, myndigheter). Tekniska kommitténs ändamål är att föreslå och rösta om förändringar i och förbättringar av Friend of the Sea-kriterierna. Förändringar måste hursomhelst vara kompatibla med FAO:s riktlinjer. De föreslagna ändringarna måste godkännas av minst en majoritet av rösterna för att kunna accepteras och implementeras. Möten och röstning sker på online på nätet. Den tekniska kommittén är öppet för alla och envar som önskar vara med i processen som utvecklar kriterierna.

  • Checklistor för produkter från vattenbruk och vilda fångster finns för nedladdning på hemsidan. (Fyll inte i checklistorna! De används endast av revisorerna.)
   Friend of the Sea-kriterier för vildfångade produkter kan sammanfattas som följer:
   - Målbeståndet får inte överutnyttjas enligt FAO, regionala fiskeriorgan och nationella marina myndigheter. Det enda undantaget utgörs av fiskerier som fångar mindre än 10 % av det totala beståndet och är i överensstämmelse med alla andra krav;
   - Fiskemetod kan inte påverka havsbotten. Effekten är acceptabel endast om korrigerande åtgärder genomförs för att minska effekterna till en försumbar nivå;
   - Fiskemetoden måste vara selektiv (max 8 % kasseras och kastas över bord);
   - Bi-fångade arter kan inte kan vara bland de som ingår i IUCN-rödlistan för hotade arter;
   - Fisket måste vara i överensstämmelse med legala krav (inklusive totala tillåtna fångstmängder, inget olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, ingen bekvämlighetsflagg, maskstorlek, minimistorlek, marina skyddade områden, o.s.v.). Allt detta verifieras av en revision på plats;
   - Energibalans måste vara på plats och företaget måste ställa upp årliga mål för förbättrad bränsleeffektivitet;
   - Avfallshantering måste vara på plats;
   - Socialt ansvarstagande måste vara på plats.
   Friend of the Sea-kriterier för odlade produkter kan sammanfattas som följer:
   - Miljökonsekvensbeskrivningar eller motsvarande skall vara gjorda med ett positivt utfall innan platsen för verksamheten utvecklas;
   - Ingen påverkan på viktiga habitat, exempelvis mangroveträsk, våtmarker, o.s.v.
   - Vatten, energi och foderhantering måste vara på plats;
   - När det är tillgängligt på marknaden måste foder vara Friend of the Sea-certifierat;
   - Rymningar måste ha minskats till en försumbar nivå;
   - Tillväxthormoner får inte användas, inte heller är antifoulingfärger tillåtna (om inte belägg finns för att färgerna inte är skadliga för miljön);
   - Energibalans måste vara på plats och företaget måste ställa upp årliga mål för förbättrad bränsleeffektivitet;
   - Socialt ansvarstagande måste vara på plats.

  • För att gå med i den tekniska kommittén måste du skicka ditt CV för godkännande till info@friendofthesea.org och ange i din e-post att du vill ingå i den tekniska kommittén.

  •  Friend of the Sea är det enda internationella system som, med samma godkännandestämpel, kan certifiera produkter från både fiskerier och vattenbruk. Friend of the Sea tror att konsumenter behöver möta ett standardiserat budskap och en standardiserad uppgift om hållbarhet hos fiskeriprodukter. Vidare är vattenbruk och fiskerier starkt sammankopplade till följd av eventuell ömsesidig påverkan och därför att fiskfoder huvudsakligen härrör från vildfångade fiskbestånd. Faktum är att Friend of the Sea också är det enda systemet för certifiering av fiskmjöl, fiskolja och fiskfoder.

 • Revisionsprocessen
  • Revisioner Friend of the Sea måste utföras av certifieringsorgan som är ackrediterade av Ente tredje delen av den nationella ackrediteringen.

   Accredia den nationella organ för ackreditering italienska (www.accredia.it), som är verksamt inom området för ömsesidigt erkännande med andra nationella ackrediteringsorgan i Europeiska unionen, kontroller och ackrediterar certifieringsorgan som har begärt att förlänga sitt syfte ackreditering till standard Friend of the Sea.

   För närvarande Rina SpA (www.rina.org) är den enda certifieringsorganisationen som har lämnat in Accredia ansökan om att utvidga tillämpningsområdet för ackreditering till Standard Friend of the Sea.

   Rina SpA är således, för nu är det enda certifieringsorganet kunna utföra Friend of the Sea certifieringsrevision .

  •  När revisions- och licensavtalet har tecknats, aktiverar Friend of the Sea ett valt certifieringsorgan som tillsammans med det intresserade företaget kommer överens om ett datum då revisionen kan utföras. Detta sker normalt en till två veckor efter det att ansökan mottagits.

  •  Revision av vattenbruksanläggningar tar normalt 2 dagar per granskat plats och därutöver högst 2 veckor för framtagning och genomgång av revisionsrapporten. Revisioner av fiskerier varar normalt från 2 dagar till 2 veckor på plats, plus högst 2 veckor för framtagning och genomgång av revisionsrapporten.

  • Checklistor för produkter från vattenbruk och vilda fångster finns för nedladdning på hemsidan. Fyll inte i checklistorna! De används endast av revisorerna.

  • Certifieringsorgan åtar sig vanligtvis att ta fram revisionsrapporten högst 2 veckor efter att revisionen är avslutad.

  • Två certifikat produceras: ett produceras av certifieringsorganet som intygar den positiva slutsatsen av revisionen; det andra är producerat av Friend of the Sea och tillåter användningen av logotypen.

  • Intressenter kan bidra under revisionen och anmäla avvikande åsikter i slutet av revisionen. Mer information finns under menyn "Intressenter" på hemsidan.

 • Kostnad

Certifierade produkter

Friend of the Sea - C.so Buenos Aires 45, 20124 Milan Italy - HQ +39 0287075166 - Italy +39 3485650306 - Skype: friend.of.the.sea